General conditions

Om het verblijf voor alle bezoekers van door RAFF georganiseerde evenementen zo prettig mogelijk te laten verlopen, gelden onderstaande huisregels. Bezoekers die zich niet aan deze huisregels en Algemene Bezoekersvoorwaarden van RAFF houden, kan de toegang tot evenementen van RAFF worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop, schenking, en levering van toegangsbewijzen voor de Evenementen, waar en op welke locatie dan ook te houden of gehouden. Door verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het Evenement aanvaardt de Bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.

 2. Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Toegang tot het Evenement verkrijgen alleen personen van 10 jaar en ouder. Personen die willen binnentreden kunnen worden verzocht en zijn dan verplicht hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Personen onder de 18 jaar wordt de toegang tot het Evenement zonder meer geweigerd wanneer er geen sprake is van begeleiding van personen boven de 18 jaar, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de Organisatie. Het is verboden de toegangsbewijzen voor het Evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.

  Bij overtreding van dit verbod is de Organisatie gerechtigd de toegang tot het Evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de Bezoeker te verhalen.

 3. De Organisatie heeft het recht Bezoekers van het Evenement voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het Evenement te (laten) fouilleren. De Bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld of kan onmiddellijk verwijderd worden.

 4. Het is verboden professionele foto-, film-, en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook, glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaren, drugs, blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas), voor zichzelf of een ander mee te brengen naar – of in bezit te hebben op – de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor- of gedurende een Evenement, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd. De Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of overgedragen aan de Politie. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

 5. De Organisatie houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de Organisatie een Bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de Organisatie aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Bezoekers en voor ontkleding tijdens het Evenement (waaronder – maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam).

 6. Registratie van het Evenement op een professionele en/of commerciële manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

 7. Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt waaronder mede te verstaan de eventuele pendelbussen die worden ingezet om de Bezoeker te vervoeren naar de toegangspoort van het Evenement alsmede het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoeker op eigen risico. De Organisatie kan in dit verband dan ook niet aansprakelijk gehouden worden, uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) de Organisatie. In het geval dat de Organisatie toch aansprakelijk gehouden kan worden, is haar eventuele aansprakelijkheid steeds beperkt tot EUR 50.000 wegens schade aan personen of gemaakte kosten, ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – gehoorstoornissen, gezichtsstoornissen en andere lichamelijke stoornissen dan wel schade aan goederen van de Bezoeker, veroorzaakt door welke oorzaak ook, inclusief die welke voortvloeien uit handelingen van andere Bezoekers, handelingen van de Organisatie, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden, zoals onder meer standhouders. De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De Organisatie geeft de Bezoekers het advies om het gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

 8. De Organisatie zal ernaar streven dat het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor Bezoekers en/of derden mocht ontstaan.

 9. De Organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

 10. De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de Organisatie, de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel. Er kunnen veiligheidscamera’s aanwezig zijn op het Evenemententerrein.

 11. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc., heeft de Organisatie het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Organisatie hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven.

 12. Uitsluitend in geval van annulering zal de Organisatie het entreegeld, maar niet de bespreekgelden/administratiekosten aan de Bezoeker op zijn verzoek restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde Evenement, op vertoon door de Bezoeker van een geldig toegangsbewijs, op en aan de door de Organisatie (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen.

 13. De Organisatie is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat de Organisatie of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschappen enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn. De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de Bezoeker enig naburig- en/of auteursen/ofportretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de Organisatie en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen.

 14. Het is de Bezoeker verboden te roken op een Evenement dat binnen op een locatie wordt georganiseerd door de Organisatie. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. De Organisatie spant zich naar redelijkheid in om Bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij zijn van het Evenement geeft de Bezoeker nimmer recht op restitutie van het toegangsgeld of enige andere vergoeding. Bij overtreding van een rookgebod of rookverbod volgt voor zover mogelijk onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel en eventuele ten gevolge van de overtreding door de Bezoeker aan de Organisatie opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.

 15. Consumptiemunten gekocht tijdens een Evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende Evenement. Consumptiemunten zijn niet inwisselbaar voor geld. Alleen tijdens een Evenement kunnen aangekochte consumptiemunten worden ingeruild. De Organisatie gaat na afloop van het Evenement nimmer over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten.

 16. In situaties waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.

 17. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 18. Dit is slechts een beknopte versie van de algemene voorwaarden van de Organisatie. Voor een volledige versie van de algemene voorwaarden kan de Bezoeker zich tot de website van de Kamer van Koophandel richten.